Constitució d’una entitat

Passos que s’han de seguir per crear una associació

1.- Elaborar l’acta fundacional

Cal presentar l’original i dues còpies. Tots els exemplars han d’estar signats pels socis i les sòcies i hi han de constar: nom, cognoms, domicili i DNI o CIF (si es tracta de persones jurídiques). En aquest document, els socis fundadors acorden la constitució de l’associació, l’aprovació dels estatuts (hi ha de constar la data de la reunió) i l’elecció de la junta directiva.

Càrrecs obligatoris a la junta: el/la president/a, el/la secretari/a i el/la tresorer/a.

Model d’Acta Fundacional

Caldrà escriptura pública si:
a) S’aporten béns immobles.
b) Algun dels o de les integrants és una persona jurídica.
2.- Elaborar els estatuts

Cal presentar l’original i tres còpies. Hi consten els principis bàsics de l’associació. Hi ha d’haver la data i la signatura dels socis fundadors. S’ han de fer constar  les dades següents:

– Denominació
– Finalitats
– Domicili
– Àmbit
– Òrgans directius i forma d’administració
– Admissió i pèrdua de la qualitat de soci o sòcia
– Drets i deures dels socis i sòcies
– Patrimoni fundacional o no
– Recursos econòmics previstos
– Règim disciplinari
– Causes de dissolució
– Destinació del patrimoni en la seva liquidació
– Procediment de modificació dels estatuts

A partir d’aquí cal escollir el tipus d’associació que interessa a les persones que volen crear aquesta nova entitat i tenir en compte les especificitats a l’hora de registrar-se de cadascuna.

La Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques s’encarrega del registre de les associacions i federacions de règim general que tenen el domicili social a Catalunya i que exerceixen les seves funcions majoritàriament a Catalunya.

En queden excloses, perquè tenen legislació pròpia i registres específics, les associacions polítiques, les religioses, les esportives, les organitzacions empresarials i els sindicats.

Si l’associació sobrepassa l’àmbit d’actuació de Catalunya, l’expedient s’ha de resoldre al Ministeri de l’Interior. En aquest cas la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques trametrà la documentació a aquest òrgan de l’Administració Central.

Model d’Estatuts general

Catàleg de formularis associats als tràmits per associacions del Departament de Justícia
3.- Inscripció al Registre General d’Associacions

Omplir la sol·licitud d’inscripció del Registre General d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Cal presentar l’original i una còpia. És el document necessari per iniciar els tràmits de constitució de l’associació.
4.- Registrar-ho a la Seu de la Generalitat a Barcelona

Anar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la Delegació Territorial de la Generalitat de Catalunya.

S’hi han de lliurar els tres documents i pagar una taxa. Si la documentació és correcta, us donaran una còpia segellada de la sol·licitud conforme s’han lliurat els documents.

També es pot fer el tràmit a través de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

e-Tràmits de les Associacions

e-Tràmits de les Federacions
Un cop rebuda tota la documentació ajustada a la normativa d’associacions, el termini màxim de resolució és de 3 mesos.

La inscripció únicament pot ésser denegada si el document no s’ajusta a les disposicions de la llei.

La inscripció requereix escriptura pública en aquests casos:

– Si hi ha aportació de béns immobles.
– Si algun dels o de les integrants de l’associació és una persona jurídica.
– Si l’associació vol obtenir recursos mitjançant subvencions públiques.
5.- Anar a la Delegació d’Hisenda.

Amb la còpia segellada de la sol·licitud, cal anar a la delegació d’Hisenda per demanar un NIF provisional i l’exempció de l’IVA, si es considera adient.

Com demanar el NIF per primer cop

6- Inscripció al Registre Municipal d’Entitats

Amb tota la documentació , i donada d’alta al Departament de Justícia, l’entitat es pot inscriure al Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Bagà.